Tuesday, December 05, 2006

„Der Schwarm“ by Frank Schätzing

Na Inuit tog meàú bó h-Iqaluit le Nunavut. Ni Quallunaat tig cuarfh asn ir q-gyuimi Montreal do Vancouver. Na Duirún tog meàú bó h-Idluimnagh le Dhuirú. Ni Duirúni tig cuarfh elv ir q-gyuimi Uifhynaglocg do Dóqbar.

No comments: