Friday, October 01, 2004

Or no bheàyh búghun

Or dheàm na cgeàl
Na conchycg ar dheran
Lill cgeà gryan
Or no bheàyh búghun

Glan ar cgún
Bryon ar Soedhc
Or dheàm na lilt
Or no bheàyh búghun

Dufh ar dheran
An orbh dhymura
Bhomheàn cgeà mayre
Or no bheàyh búghun

Roin ar gryan
Or ná teabh filnyd
Nu cynn ar loell
Or bheàyh búghun

No comments: