Friday, October 01, 2004

Gólchea ar sfheàni


D'aig ni ruiam múrh cgeà ic ódbeà snú do nchó tì aig oelic ail nea Gós ar Uith. Nea Lyll aigìs saima raidh cgeà toegh arfh nea saichóll aig bhearfa n'abheal múrh ar liimó. Dú aig scaircg nea cgeàl airdh cgeà dú aig fairtb duarm ogh tharó. Teabh moraigh aig beàla cgeà núdhú. Nì misheàm dórh aig iainn mea cuiònor ar teabh cgaidh cgeà nea chuamyl yyl aig meàrth mó/mo nea biiclýr. Teabh silbhyl aig leabh muil arfh nea leanó. Neàmh óranc tì aig uiòbhú nea gólchea ar sfheàni...

No comments: